เที่ยวคาสิโนลาว  
   
 

     โปรแกรม 1 เวียงจันทน์ – คาสิโน – รีสอร์ทแดนสวรรค์ 2 วัน 1 คืน วันที่หนึ่ง 07.00 น พร้อมกันที่ 08.30 น. เข้าสู่สะพานมิตรภาพ ไทย -ลาว ทำพิธีการที่ด่าน ลาว เสร็จแล้วเดิน ทางสู่ นครเวียงจันทน์ 09.00 น. ถึงเมืองเวียงจันทน์นำท่านนมัสการเจ้าแม่ศรีเมืองที่ชาวลาวให้ความนับถือสักการะบูชา และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลาว 09.30 น. เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐ์สถาน องค์พระแก้วมรกตก่อนที่จะอัญเชิญมาประดิษฐ์สถาน ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) • 10.00 น. นำท่านเข้าชมอนุสาวรีย์ “ประตูชัย” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน ระหว่างลาวกับฝรั่งเศสที่คล้ายกับ ประตู นโปเลียนของฝรั่งเศส อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเวียงจันทน์ • 10.30 น. นำท่านนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุที่ใหญ่ที่สุดของชาวลาว และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่ประดับด้วยทองเหลืองอร่าม • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม • 13.00 น. ออกเดินทางไปเขื่อนน้ำงึม รีสอร์ทแดนสวรรค์ • 15.30 น. เข้ารีสอร์ทแดนสวรรค์น้ำงึม – เช็คอิน เข้าที่พักเก็บสัมภาระ แล้วเข้าชมบ่อนคาสิโน เครื่องเล่นต่างๆตามอัธยาศัย • 19.00 น. ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่น้ำงึมรีสอร์ทและพักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่สอง • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่แดนสวรรค์น้ำงึมรีสอร์ท • 09.00 น. ล่องเรือเที่ยวชมเกาะต่างๆ และธรรมชาติรอบบริเวณหน้าเขื่อน ชมเกาะท้าว เกาะนาง • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารแดนสวรรค์ • 13.00 น. เตรียมตัวออกเดินทางกลับสู่เมืองเวียงจันทน์ • 15.00 น. ถึงเวียงจันทน์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ลุงไกรสอน พรหมวิหาร ซึ่งเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้ชาวลาว รวมทั้งจัดแสดงประวัติ และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ของลุงไกรสอน อาทิเช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม • 15.30 น. แวะช้อปปิ้งที่ตลาดเช้า ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก เครื่องแต่งกายโบราณ ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง นานาชนิด และสินค้าจากอินโดจีน จากจีน รัสเซีย เวียดนาม และเครื่องเงินราคาถูกมากมาย • 16.00 น. เดินทางถึงด่านมิตรภาพ ไทย – ลาว ช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษี (duty free) • 16.30 น. อำลานครเวียงจันทน์ นำท่านออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพ ข้ามแม่น้ำโขงกลับฝั่งไทย จ.หนองคาย โปรแกรม 2 หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง 2 วัน 1 คืน (เดินทางโดยรถยนต์) วันแรก หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง เช้า พร้อมกันที่สถานีรถไฟและสนามบินอุดรธานี ออกเดินทางสู่จังหวัดหนองคายเข้าสู่สะพานมิตรภาพ ไทย -ลาว ทำพิธีการที่ด่าน ลาว เสร็จแล้วเดิน ทางสู่ นครเวียงจันทน์พบกันที่ ถึงนครเวียงจันทน์ ชมเมือง และศาสนาสถานสำคัญของเมืองลาว นมัสการวัดเจ้าแม่ศรีเมืองเป็นศาลหลักเมืองเป็นศาลหลักเมืองที่ชาวลาวนับถือมากชมหอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณของลาว และวัดสีสะเกด เป็นวัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมที่งดงามมีวิหารใหญ่อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงคดทั้ง 4 ด้าน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง จุดเด่นของวัดนี้ คือ หอไตร หรือหอธรรม ที่มีรูปทรงคล้ายมณฑป มีหลังคาลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ตามศิลปะช่างสกุลล้านช้าง นำท่านไปสักการะพระธาตุหลวงเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดสูง และใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตร ทุก ๆ ปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเพ็ญเดือนสิบสองชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ ถวายพานพุ่มดอกไม้ และปราสาทผึ้ง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมล้านช้าง กับ ฝรั่งเศส เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร (บุฟเฟต์) บ่าย เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 13 ของลาวสู่เมืองวังเวียง (ห่างจากเวียงจันทน์ 156 กม.) เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม อากาศเย็น – สบาย อยู่ริมแม่น้ำซ้องล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง เห็นสายน้ำกว้างสลับกับแนวเทือกเขาหินปูน ได้รับฉายา กุ่ยหลิน เมืองลาวถึงเมืองวังเวียง ชมบรรยากาศธรรมชาติยามเย็นริมแม่น้ำซ้อง ชมความงดงามของดวงอาทิตย์ยามลับขอบฟ้า เข้าพักที่โรงแรมบริการอาหารเย็นที่โรงแรม และเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ 2 เช้า รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ลุงไกรสอน พรหมวิหาร ซึ่งเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้ชาวลาว รวมทั้งจัดแสดงประวัติ และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ของลุงไกร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (บุฟเฟต์) บ่าย นำท่านเที่ยวชมตลาดเช้า ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก เครื่องแต่งกายโบราณผ้าไหมผ้าพื้นเมืองนานาชนิด และสินค้าจากอินโดจีน ทั้งของจากรัสเซีย เวียดนาม และเลือกซื้อเครื่องประดับประเภทเครื่องเงินราคาถูกมากมายนำท่านแวะชมพิพิธภัณฑ์บรรดาเผ่า ซึ่งเป็นที่จัดแสดงวัฒนะธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของบรรดาชนเผ่าของลาว ที่มีอยู่ 3 ชนเผ่า ด้วยกัน คือ ลาวเถิง ลาวสูง ลาวลุ่มจากนั้นเดินทางสู่ด่านมิตรภาพไทย – ลาว ช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษี และอำลานครเวียงจันทน์ นำท่านออกเดินทางสู่สะพาน มิตรภาพไทย – ลาว โปรแกรม 3 หนองคาย – เวียงจันทน์ ไปเช้า เย็นกลับ 07.30 น. พร้อมกันท 08.30 น. เข้าสู่สะพานมิตรภาพ ไทย -ลาว ทำพิธีการที่ด่าน ลาว เสร็จแล้วเดิน ทางสู่ นครเวียงจันทน์ 09.30 น. ถึงตัวเมืองเวียงจันทน์ นำท่านนมัสการเจ้าแม่ศรีเมืองที่ คนลาวให้ความนับถือ สักการบูชาและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองนครเวียงจันทน์ 10.00 น. เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐ์สถาน องค์พระแก้วมรกตก่อนที่จะอัญเชิญมา ประดิษฐ์สถาน ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) 10.30 น. นำท่านเข้าชมอนุสาวรีย์ “ประตูชัย” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน ระหว่างลาวกับฝรั่งเศสที่คล้ายกับประตู นโปเลียนของฝรั่งเศส อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดด เด่นของนครเวียงจันทน์ 11.00 น. นำท่านนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุที่ใหญ่ที่ สุดของชาวลาว และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่ประดับด้วยทอง เหลืองอร่าม 11.30 น. นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ลุงไกรสอน พรหมวิหาร ซึ่ง เป็นผู้กอบกู้เอกราชให้ชาวลาว รวมทั้งจัดแสดง ประวัติ และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ของลุงไกรสอนอาทิเช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(บุฟเฟต์) 13.00 น. นำท่านเที่ยวชมนครเวียงจันทน์ พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองนานาชนิดของชาวลาวจากร้านค้าหัตถกรรมและศิลปกรรมในนครเวียงจันทน์ 14.00 น. นำท่านเที่ยวชมตลาดเช้า ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก เครื่อง แต่งกายโบราณ ผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองนานาชนิด และสินค้าจากอินโดจีน จากจีน รัสเซีย เวียดนาม และเครื่อง เงินราคาถูกมากมาย 15.00 น. นำท่านแวะชมพิพิธภัณฑ์บรรดาเผ่า ซึ่งจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีและวีถีชีวิต ของชนเผ่าลาวที่มีอยู่ 3 เผ่า คือ ลาวเทิง ลาวสูง ลาวลุ่ม 15.30 น. เดินทางถึงด่านมิตรภาพ ไทย – ลาว ช้อปปิ้งที่ร้านค้า ปลอดปลอดภาษี(duty free) 16.00 น. อำลานครเวียงจันทน์ นำท่านออกเดินทางสู่สะพาน มิตรภาพไทย – ลาว ข้ามแม่น้ำโขงกลับสู่ฝั่งไทย จ.หนองคาย

 
  Gclub | คาสิโน  | คาสิโนออนไลน์  | บาคาร่า | บาคาร่าออนไลน์  | Casino online